Catégories
Chinois

Liste des 100 adjectifs chinois utiles

100 adjectifs utiles (A à M)

🇨🇳 Les mots essentiels à connaître 🇨🇳

_

Apprenez l’essentiel du chinois facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient les 100 adjectifs indispensables les plus utilisés en chinois, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser pour le Bac, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire en chinois pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS CHINOIS PRONONCIATION
accueillant 欢迎的 huān yíng de
admirable 令人钦佩的 líng rén qīn pèi de
agacé 生气 shēng qì
âgé 年老 nián lǎo
agréable 令人愉快的 líng rén yú kuài de
aimable 友好的 yǒu hǎo de
amer 苦的 kǔ de
amical 友好的 yǒu hǎo de
amusant 有趣 yǒu qù
ancien 老的 lǎo de
approximatif 近似 jìn sì
attentif 细心 xì xīn
automatique 自动化 zì dòng huà
banal 平凡 píng fán
bas 低的 dī de
beau 美丽的 měi lì de
belle 美丽的 měi lì de
beaucoup 很多 hěn duō
bête, stupide 愚蠢的 yú chǔn de
bien 好的 hǎo de
bizarre 奇怪的 qí guài de
blessé 伤害 shāng hài
bon hǎo
bon marché 便宜的 biàn yí de
bouché 受阻 shòu zǔ
bronzé 青铜 qīng tóng
brusque 突然 tū rán
bruyant 嘈杂 cáo zá
calme 冷静的 lěng jìng de
capable 有能力的 yǒu néng lì de
captivant 迷人的 mí rén de
caractériel 喜怒无常的 xǐ nù wú cháng de
carré 正方形 zhèng fāng xíng
cassé 破碎的 pò suì de
catastrophique 灾难性的 zāi nán xìng de
célèbre 受欢迎的 shòu huān yíng de
chaleureux 温暖的 wēn nuǎn de
chanceux 幸运 xìng yùn
charmant 迷人 mí rén
chaud 热的 rè de
cher qīn
clair 清除 qīng chú
classique 经典的 jīng diǎn de
collant 紧身裤 jǐn shēn kù
coloré 有色 yǒu sè
comestible 食用 shí yòng
commercial 商业的 shāng yè de
commun 常见的 cháng jiàn de
compact 袖珍的 xiù zhēn de
compatissant 富有同情心的 fù yǒu tóng qíng xīn de
complet 满的 mǎn de
complexe 复杂的 fù zá de
confiant 自信的 zì xìn de
confortable 自在 zì zài
content 快乐的 kuài lè de
convaincant 令人信服 líng rén xìn fú
convenable 合适的 hé shì de
convivial 方便使用的 fāng biàn shǐ yòng de
correct, bon 正确的 zhèng què de
coupable 有罪 yǒu zuì
courageux 勇敢 yǒng gǎn
court 短的 duǎn de
crédible 可信的 kě xìn de
croyant 信徒 xìn tú
culturel 文化 wén huà
curieux 好奇的 hǎo qí de
dangereux 危险的 wēi xiǎn de
dégoûtant 恶心的 è xīn de
dégoûté 厌恶 yàn è
délectable 美味的 měi wèi de
délicieux 美味的 měi wèi de
démocratique 民主的 mín zhǔ de
déprimé 郁闷 yù mèn
dernier 最新的 zuì xīn de
désagréable 不愉快 bù yú kuài
déterminé 决定 jué dìng
différent 不同的 bù tóng de
difficile 难的 nán de
disparu 消失了 xiāo shī liǎo
divers 各种各样的 gè zhǒng gè yàng de
doué 天才 tiān cái
doux 柔软的 róu ruǎn de
drôle 有趣的 yǒu qù de
dur 难的 nán de
dynamique 动态的 dòng tài de
éblouissant 耀眼的 yào yǎn de
écologique 生态的 shēng tài de
économique 经济的 jīng jì de
efficace 有效的 yǒu xiào de
effrayant 可怕的 kě pà de
égoïste 自私的 zì sī de
électrique 电的 diàn de
électronique 电子的 diàn zǐ de
élégant 优雅的 yōu yǎ de
éloigné 遥远的 yáo yuǎn de
émouvant 移动 yí dòng
encombrant 笨重 bèn zhòng
énergique 精力充沛 jīng lì chōng pèi
énervé 恼怒 nǎo nù
ennuyant 恼人的 nǎo rén de
ennuyé 无聊的 wú liáo de
énorme 巨大的 jù dà de
ensemble 一起 yī qǐ
enthousiaste 热情的 rè qíng de
entier 所有的 suǒ yǒu de
épais 厚的 hòu de
épicé 辣的 là de
épouvantable 骇人的 hài rén de
équivalent 相等的 xiāng děng de
étonné 惊讶 jīng yà
étrange 奇怪的 qí guài de
étroit 狭窄的 xiá zhǎi de
évident 明显的 míng xiǎn de
exact 精确的 jīng què de
exaltant 令人振奋的 líng rén zhèn fèn de
exaspéré 被激怒 bèi jī nù
excellent 优秀 yōu xiù
exceptionnel 特殊的 tè shū de
excité 兴奋的 xīng fèn de
excusable 情有可原 qíng yǒu kě yuán
exemplaire 复制 fù zhì
facile 简单 jiǎn dān
faible 虚弱的 xū ruò de
fatigant 累人 léi rén
fatigué 疲倦 pí juàn
faux_faux_faux_faux_faux_faux_ 错误的 cuò wù de
fermé 关闭的 guān bì de
fiable 可靠的 kě kào de
formidable 强大 qiáng dà
fort 强的 qiáng de
fou, folle 疯狂的 fēng kuáng de
fragile cuì
frais 成本 chéng běn
fréquent 频繁 pín fán
froid 寒冷的 hán lěng de
furieux 疯狂的 fēng kuáng de
généreux 慷慨的 kāng kǎi de
gentil 种类 zhǒng lèi
gigantesque 巨大 jù dà
grand
gros, grosse 大大 dà dà
haut 高的 gāo de
heureux 快乐的 kuài lè de
historique 历史的 lì shǐ de
honnête 诚实 chéng shí
horrible 可怕 kě pà
humide (mouillé) 潮湿的 cháo shī de
idéal 理想的 lǐ xiǎng de
identique 完全相同的 wán quán xiāng tóng de
idiot 笨蛋 bèn dàn
illégal 非法的 fēi fǎ de
illimité 无限的 wú xiàn de
immédiat 即时 jí shí
immense 巨大 jù dà
immobile 一动不动 yī dòng bù dòng
impliqué 默示的 mò shì de
important 重要的 zhòng yào de
impossible 不可能的 bù kě néng de
impressionnant 感人的 gǎn rén de
imprévisible 不可预测的 bù kě yù cè de
incapable 无法 wú fǎ
inconnu 未知 wèi zhī
incroyable 逆天 nì tiān
indépendant 独立的 dú lì de
injuste 不公平 bù gōng píng
innocent 清白的 qīng bái de
inquiet 担心 dān xīn
insignifiant 微不足道 wēi bù zú dào
insuffisant 不足的 bù zú de
insupportable 无法忍受 wú fǎ rěn shòu
intelligent 聪明的 cōng míng de
intenable 站不住脚的 zhàn bù zhù jiǎo de
interdit 禁止 jīn zhǐ
intéressant 有趣的 yǒu qù de
international 国际的 guó jì de
inventif 创造性的 chuàng zào xìng de
irrésistible 不可抗拒的 bù kě kàng jù de
jaloux 嫉妒的 jī dù de
jeune 年轻 nián qīng
joueur 玩家 wán jiā
lâche 胆小 dǎn xiǎo
large 大的 dà de
légal 合法的 hé fǎ de
léger guāng
lent 减缓 jiǎn huǎn
local 当地的 dāng dì de
loin 远的 yuǎn de
long cháng
louable 值得称道的 zhí dé chēng dào de
lourd 重的 zhòng de
magnifique 华丽的 huá lì de
malade 生病的 shēng bìng de
maladroit 笨拙 bèn zhuō
malheureux 不幸的 bù xìng de
mauvais 错误的 cuò wù de
méchant 坏的 huài de
méfiant 不信任 bù xìn rèn
merveilleux 奇妙 qí miào
mignon 可爱的 kě ài de
minable 破旧 pò jiù
mince 苗条的 miáo tiáo de
minuscule 微小的 wēi xiǎo de
moderne 现代的 xiàn dài de
moelleux 柔软的 róu ruǎn de
mondial 全球的 quán qiú de
mort 死的 sǐ de
mortel 致命 zhì mìng
motivé 有动力的 yǒu dòng lì de
mouillé 湿的 shī de
moyen 平均的 píng jūn de
muet 沉默的 chén mò de
Mûr (mature) 成熟的 chéng shú de
mystérieux 神秘的 shén mì de

➡️ Fiche suivante : 100 adjectifs utiles (N à Z)

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *