Catégories
Polonais

Liste de vocabulaire polonais juridique

Liste de vocabulaire polonais • La loi et la justice

🇵🇱 Les mots essentiels à connaître 🇵🇱

_

Apprenez l’essentiel du polonais facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient tous les mots indispensables les plus utilisés en polonais sur le thème de la loi et de la justice, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre le polonais par soi-même, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire en polonais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS POLONAIS
accrédité akredytowany
acquitté uniewinniony
coupable winny
déclarations diffamatoires oszczercze oświadczenia
gaz lacrymogènes gaz łzawiący
en arrestation provisoire w areszcie tymczasowym
sous garde policière w areszcie policyjnym
libération conditionnelle na zwolnieniu warunkowym
illégal nielegalne
accusé oskarżony
innocent niewinny
juridique prawny
allégation zarzut
accusé oskarżony
acquittement uniewinnienie
certificat de décès akt zgonu
procédures judiciaires akt postępowania sądowego
involontaire czyn nieumyślny
administration pénitentiaire administracja więzienna
aide financière pomoc finansowa
aide juridique pomoc prawna
report odroczenie
alibi alibi
allégation zarzut
amnistie amnestia
abrogation du jugement uchylenie wyroku
appel odwołanie
l’appelant wnoszący odwołanie
application de la loi stosowanie prawa
arbitrage arbitraĹĽ
archive archiwum
jugement wyrok
Ă©valuateur asesor
aide juridique pomoc prawna
Ă©valuation ocena
audience przesłuchanie
audience préliminaire przesłuchanie wstępne
l’auteur sprawca
autopsie autopsja
huissier de justice urzędnik sądowy
indice spowiedĹş
avocat prawnik
l’avocat de la partie adverse adwokata strony przeciwnej
défenseur d’office obrońca z urzędu
avocat principal starszy prawnik
enquĂŞte dochodzenie
erreur de litige pomyłka sądowa
prison więzienie
examens médicaux badania lekarskie
médecin lekarz medycyny sądowej
déclaration de défense odpowiedź na pozew
expulsion deportacja
immunité odporność
compensation odszkodowanie
indice indeks
découpage wykroczenie
insigne insygnia
inspecteur inspektor
audience przesłuchanie
anormale nieprawidłowość
obligation légale obowiązek prawny
obligation morale obowiÄ…zek moralny
police policjant
opération sous couverture operacja pod przykryciem
uniforme uniform
piégeage uwięzienie
champ témoin pole dla świadków
bonne conduite dobre zachowanie
bonne foi dobra wiara
la brigade brygada
dépôt kaucja
cellule komĂłrka
salle d’audience sala sądowa
confiscation de biens konfiskata mienia
très bien dobrze
corruption Ĺ‚apĂłwkarstwo
cour d’appel sąd apelacyjny
le jury sąd przysięgłych
décision du tribunal decyzja sądu
déclaration précédente poprzednie oświadczenie
déclaration écrite oświadczenie pisemne
défense obrona
délibérations obrady
divulgation de renseignements ujawnienie informacji
force majeure siła wyższa
recherche de votre corps poszukiwanie ciała
compétence jurysdykcja
jurisprudence orzecznictwo
Légitime défense Samoobrona
loi prawo
poursuite oskarĹĽenie
problème wydanie
mission misja
négligence zaniedbanie 
patrouille patrol
jugement wyrok
peine de mort kara śmierci
emprisonnement à perpétuité dożywotnie więzienie
recherche szukaj
preuve dowĂłd
sentier szlak
allégation zarzut
plainte skarga
police policja
prémédication premedytacja
présomption d’innocence domniemanie niewinności
preuve dowĂłd
contre-preuve dowĂłd przeciwny
preuve formelle dowĂłd formalny
prison więzienie
pénalité kara
remise de peine umorzenie kary
reprise de l’audience wznowienie rozprawy
détention à domicile areszt domowy
responsabilité odpowiedzialność
responsabilité des tiers odpowiedzialność osób trzecich
responsabilité pénale odpowiedzialność karna
salle d’audience sala sądowa
sirène syrena
véhicule de police samochód policyjny
bracelet Ă©lectronique elektroniczna bransoletka
cabinets d’avocats izby adwokackie
casier judiciaire rejestr karny
mise en accusation akt oskarĹĽenia
poste de police posterunek policji
coauteur współsprawca
blessure skazaniec
avocat-conseil radca prawny
consentement mutuel wzajemna zgoda
un exposé des faits stwierdzenie faktów
contrat umowa
contre-interrogatoire badanie krzyĹĽowe
vérification de l’identité kontrola tożsamości
coupable winny
criminel przestępca
le déclarant zgłaszający
détective detektyw
document dokument
dommages, avis szkody, uprzedzenia
fichier akta
le droit au silence prawo do milczenia
droit civil prawo cywilne
common law prawo zwyczajowe
droit pénal prawo karne
droit procédural prawo procesowe
frais judiciaires opłaty sądowe
parjure krzywoprzysięstwo
huissier de justice urzędnik sądowy
officiel urzędnik
juge sędzia
jugement wyrok
jugement final wyrok ostateczny
juré juror
jury jury
le lieu du crime miejsce zbrodni
juge sędzia
obligatoire nakaz
mandat d’arrestation nakaz aresztowania
ordre de recherche nakaz przeszukania
Ministère de la Justice Ministerstwo Sprawiedliwości
procureur prokurator
prison więzienie
le plaignant skarĹĽÄ…cy
croquis szkic
une plainte en cassation skarga kasacyjna
président de la session przewodniczący sesja
processus proces
procureur prokurator
représentant légal przedstawiciel prawny
allez przysięga
suspect podejrzany
témoin świadek
témoin oculaire naoczny świadek
un témoin clé kluczowy świadek
tribunal administratif sÄ…d administracyjny
tribunal civil sÄ…d cywilny
cour pénale sąd karny
cour fédérale sąd federalny
cour militaire sÄ…d wojskowy
tribunal pour enfants sąd dziecięcy
vide juridique próżnia prawna
tuteur opiekun
dossiers judiciaires akta sÄ…dowe
circonstances aggravantes okoliczności obciążające
empreintes digitales odciski palcĂłw
application de la loi egzekwowanie prawa
frais opłaty
menottes kajdanki
intentionnellement celowo
criminel karne
grave powaĹĽny
sous serment pod przysięgą
VERBES UTILES
aller en prison iść do więzienia
appliquer la loi stosować prawo
fournir des preuves przytoczyć jako dowód
commettre l’infraction popełnić przestępstwo
concurrence konkurs
condamner potępić
confirmer potwierdĹş
déclarer zadeklarować
déposer une plainte złóż skargę
divulguer le document ujawnić dokument
embaucher un avocat zatrudnić prawnika
délivrer un mandat d’arrestation wydać nakaz aresztowania
être en mission być na misji
être considéré comme coupable zostać uznanym za winnego
vérifier sprawdź
faire une déclaration złożyć oświadczenie
faire une déclaration sous serment złożyć oświadczenie pod przysięgą
charge obciążyć
accuser, enquêter badać
écouter przesłuchać
lire la décision du tribunal przeczytaj decyzję sądu
menacer zagrozić
neutraliser, pacifier neutralizować
accepter la culpabilité przyznać się do winy
ne pas accepter la culpabilité nie przyznać się do winy
punir ukarać
rejeter la demande odrzucić wniosek
rejeter l’appel odrzucić odwołanie
rendre un verdict wydać werdykt
modifier la décision zmienić decyzję
reporter odroczyć
représenter au tribunal reprezentować przed sądem
se plaindre narzekać
témoigner zeznawać

➡️ Fiche suivante : La salle de bain
⬅️ Fiche précédente : Crime et criminalité

 

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *