Catégories
Thaï

Liste vocabulaire Thaï juridique

Liste de vocabulaire juridique Thaï • Loi et justice

🇹🇭 Les mots essentiels à connaître 🇹🇭

_

Apprenez l’essentiel du thaï facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient tous les mots indispensables les plus utilisés en thaï sur le thème de la loi et de la justice, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre le thaï par soi-même avant de voyager, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire thaïlandais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS THAÏ PRONONCIATION
accrédité ได้รับการรับรอง dairapkānraprǭng
la juridiction อำนาจศาล `amnātsān
le mandat อาณัติ `ānat
l’arbitrage อนุญาโตตุลาการ `anuyātōtulākān
en garde à vue อยู่ในความดูแล `ayūnaikhwāmdūlǣ
le document เอกสาร `ēkka sān
l’acte de décès ใบรับรองการตาย bairaprǭngkāntāi
la barre des témoins บาร์พยาน bāpyān
le tribunal administratif บริหารศาล bǫrihānsān
le cabinet d’avocats บริษัท กฎหมาย bǫrisatkotmāi
l’officier de police เจ้าหน้าที่ตำรวจ čhao nāthī tamrūat
le tribunal correctionnel เจ้าพนักงานศาล čhaophanakngānsān
la pièce à conviction จัดแสดง čhat sadǣng
sérieux จริงจัง čhing čhang
délibérément จงใจ čhong čhai
le titre juridique ชื่อกฎหมาย chư̄kotmāi
l’indice ดัชนี datchanī
L’ADN ดีเอ็นเอ dī `en `ē
le dossier แฟ้ม fǣm
la mise en examen ฟ้อง fǭng
la salle d’audience ห้องพิจารณาคดี hǭngphičhānnākdī
l’erreur judiciaire การคลอดก่อนกำหนด kān khlǭt kǭn kamnot
la perquisition การค้นหา kān khon hā
la punition การลงโทษ kān long thōt
l’ajournement การเลื่อน kān lư̄an
l’évaluation การประเมิน kān pramœ̄n
l’enquête การสืบสวน kān sư̄psūan
recherché การวิจัย kān wičhai
les travaux forcés การบังคับใช้แรงงาน kānbangkhapchairǣngngān
l’administration pénitentiaire การบริหารคุก kānbǫrihānkhuk
l’emprisonnement การจำคุก kānčhamkhuk
l’autopsie การชันสูตรศพ kānchansūtǭnsop
l’audience การได้ยิน kāndaiyin
l’arrangement การเห็นชอบร่วมกัน kānhenchǭprūamkan
la détention การกักกัน kānkakkan
l’expulsion การขับไล่ kānkhaplai
le constat การค้นพบ kānkhonphop
le contrôle d’identité การควบคุมตัวตน kānkhūapkhumtūaton
l’accusation การกล่าวหา kānklāohā
l’infraction การกระทำผิดกฎหมาย kānkrathamphitkotmāi
le greffe du tribunal การลงทะเบียนของศาล kānlongthabīankhǭngsān
le procès การพิจารณาคดี kānphičhānnākdī
l’acquittement การพ้นผิด kānphonphit
la divulgation การเปิดเผย kānpœ̄tphœ̄i
La légitime défense การป้องกันตัวเอง kānpǭngkantūa`ēng
inculpé การเรียกเก็บเงิน kānrīakkepngœ̄n
l’inculpation การรวม kānrūam
la décision du tribunal การตัดสินของศาล kāntatsinkhǭngsān
le test ADN การทดสอบดีเอ็นเอ kānthotsǭpdī`en`ē
la préméditation การไตร่ตรองล่วงหน้า kāntraitrǭnglūangnā
l’affaire กรณี karanī
l’archive, le dossier เก็บไฟล์ kepfai
la pension alimentaire ค่าเลี้ยงดู khā līang dū
les honoraires ค่าธรรมเนียม khā thamnīam
l’indemnisation ค่าตอบแทน khā tǭp thǣn
la cour d’assises คดีศาล khadīsān
la poursuite judiciaire คดีตุลาการ khadītulākān
la plaidoirie คำฟ้อง kham fǭng
le jugement définitif คำพิพากษา kham phiphāksā
le serment คำสาบาน kham sābān
la déclaration คำสั่ง kham sang
le verdict คำตัดสิน kham tat sin
l’interrogatoire คำถาม kham thām
le faux témoignage คำเบิกความเท็จ khambœ̄kkhwāmthet
le jury คณะลูกขุน khana lūk khun
le droit procédural ขั้นตอนกฎหมาย khantǭnkotmāi
l’alibi ข้อแก้ตัว khǭ kǣ tūa
l’allégation ข้อกล่าวหา khǭ klāo hā
la corruption คอรัปชั่น khǭrapchan
l’uniforme เครื่องแบบ khrư̄ang bǣp
la prison คุก khuk
la prison à vie คุกชีวิต khukchīwit
la caution ความระมัดระวัง khwām ramat rawang
la responsabilité ความรับผิดชอบ khwām rap phit chǭp
l’aide financière ความช่วยเหลือทางการเงิน khwāmchuailư̄athāngkānngœ̄n
la clémence ความกรุณา khwāmkrunā
le criminel ความผิดทางอาญา khwāmphitthāng`āyā
la responsabilité pénale ความรับผิดทางอาญา khwāmrapphitthāng`āyā
la culpabilité ความรู้สึกผิด khwāmrūsưkphit
la peine ความเศร้าโศก khwāmsērāsōk
le dommage, le préjudice ความเสียหายอคติ khwāmsīahāyǭkti
l’amende ก็ได้ kǭ dai
le droit pénal กฎหมายอาญา kot māi `āyā
le droit civil กฎหมายแพ่ง kot māi phǣng
la loi กฏหมาย kotmāi
le droit commun กฏหมายสามัญ kotmāisāman
l’acte กระทำ kra tham
le ministère de la Justice กระทรวงยุติธรรม krasūang yutti tham
les menottes กุญแจมือ kunčhǣ mư̄
la négligence  ละเลย la lœ̄i
les empreintes digitales ลายนิ้วมือ lāi niu mư̄
la preuve หลักฐาน lak thān
la patrouille ลาดตระเวน lāt trawēn
le mandat d’arrêt หมายจับ māi čhap
le mandat de perquisition หมายค้น māi khon
clément เมตตากรุณา mēttākrunā
la cellule มือถือ mư̄ thư̄
en liberté sous caution ในการประกันตัว naikānprakantūa
le détective นักสืบ nak sư̄p
l’amnistie นิรโทษกรรม nira thōtsa kam
la jurisprudence นิติศาสตร์ nitisāt
l’insigne ป้าย pāi
médecin légiste แพทย์นิติเวช phǣtnitiwēt
sous serment ภายใต้คำสาบาน phāitaikhamsābān
le procureur พนักงานอัยการ phanakngān`aikān
le portrait-robot ภาพหุ่นยนต์ phāphunyon
l’obligation légale ภาระผูกพันตามกฎหมาย phāraphūkphantāmkotmāi
l’obligation morale ภาระผูกพันทางจริยธรรม phāraphūkphanthāngotriyatham
le témoin พยาน phayān
le témoin-clé พยานที่สำคัญ phayānthīsamkhan
le coupable ผิด phit
illégal ผิดกฎหมาย phit kot māi
l’irrégularité ผิดปกติ phit pakati
le bon comportement พฤติกรรมที่ดี phritikamthīdī
innocent ผู้บริสุทธิ์ phū bǭrisut
le fugitif ผู้ลี้ภัย phū lī phai
le juge, le magistrat ผู้พิพากษา phū phiphāksā
l’accusé ผู้ต้องหา phū tǫng hā
le suspect ผู้ต้องสงสัย phū tǫng songsai
l’inspecteur ผู้ตรวจการ phū trūat kān
l’appelant ผู้อุทธรณ์ phū`utthǭn
l’immunité ภูมิคุ้มกัน phūm khum kan
l’assesseur ผู้ประเมิน phūpramœ̄n
la mise en liberté ปล่อย plǭi
la défense ป้องกัน pǭng kan
le casier judiciaire ประวัติอาชญากรรม prawat `ātchayākam
la plainte ร้องเรียน rǭng rīan
la voiture de police รถตำรวจ rottamrūat
coupable รู้สึกผิด rū sưk phit
le greffier เสมียน samīan
le tribunal ศาล sān
la cour d’appel ศาลอุทธรณ์ sān `utthǭn
le tribunal civil ศาลแพ่ง sān phǣng
le tribunal militaire ศาลทหาร sān thahān
le tribunal pour enfant ศาลเด็ก sāndek
le tribunal fédéral ศาลรัฐบาลกลาง sānratbānklāng
le contrat สัญญา sanyā
la confession สารภาพ sāraphāp
le bracelet électronique สร้อยข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ sarǭikhǭmư̄`ilekthǭn`anik
le commissariat สถานีตำรวจ sathānī tamrūat
l’établissement pénitentiaire สถานประกอบการกักขัง sathānprakǭpkānkakkhang
l’échéance เส้นตาย sen tāi
le droit au silence สิทธิที่จะเงียบ sitthithīčhangīap
le complice สมคบ somkhop
le gilet pare-balles เสื้อกั๊กกันกระสุน sư̄akakkankrasun
mort ou vif ตายหรือมีชีวิตอยู่ tāirư̄mīchīwit`ayū
l’audition préalable ไต่สวน taisūan
la police ตำรวจ tamrūat
la descente de police ตำรวจสืบเชื้อสาย tamrūatsư̄pchư̄asāi
la police scientifique ตำรวจทางวิทยาศาสตร์ tamrūatthāngwityāsāt
le témoin oculaire ตาพยาน tāpyān
le condamné ตัดสิน tat sin
l’avocat ทนายความ thanāi khwām
l’avocat senior ทนายความอาวุโส thanāikhwām`āwusō
l’avocat de défense pénale ทนายความจำเลยในคดีอาญา thanāikhwāmčhamlœ̄inaikhadī`āyā
l’avocat adverse ทนายความของฝ่ายตรงข้าม thanāikhwāmkhǭngfāitrongkhām
le prisonnier ที่คุมขังนักโทษ thīkhumkhangnakthōt
la scène de crime ที่เกิดเหตุอาชญากรรม thīkœ̄thētu`ātyākam
la brigade ทีม thīm
le conseiller juridique ที่ปรึกษาทางกฎหมาย thīprưksāthāngkotmāi
l’appel โทร thō
la peine de mort โทษประหารชีวิต thōt prahān chīwit
juridique ถูกกฎหมาย thūk kot māi
l’agent de la circulation ตัวแทนการจราจร tūathǣnkārotrāčhǭn
le représentant légal ตัวแทนตามกฎหมาย tūathǣntāmkotmāi
le palais de justice ตึกศาล tưksān
le fonctionnaire อย่างเป็นทางการ yāng pen thāng kān
VERBES UTILES    
aller en prison ไปเข้าคุก paikhaokhuk
faire appel อุทธรณ์ `utthǭn
forcer บังคับ bang khap
étrangler บีบคอ bīp khǭ
agresser จู่โจม čhū čhōm
réfuter หักล้าง hak lāng
assassiner การฆาตกรรม kān khātta kam
kidnapper การลักพาตัว kānlakphātūa
questionner คำถาม kham thām
voler ขโมย khamōi
interrompre ขัดจังหวะ khat čhangwa
accuser กล่าวหา klāo hā
frauder โกง kōng
citer en preuve หลักฐาน lak thān
faire de la contrebande ลักลอบ laklǭp
violer ละเมิด lamœ̄t
punir ลงโทษ long thōt
refuser ปฏิเสธ patisēt
rejeter un appel ปฏิเสธการโทร patisētkānthōn
perdre le procès แพ้การทดลอง phǣkānthotlǭng
être en mission ภารกิจ phārakit
témoigner พยาน phayān
examiner พิจารณา phičhāranā
juger ผู้พิพากษา phū phiphāksā
résoudre เพื่อแก้ไข phư̄akǣkhai
menacer เพื่อคุกคาม phư̄akhukkhām
prouver เพื่อพิสูจน์ phư̄aphisūt
espionner เพื่อสอดแนม phư̄asǭtnǣm
cambrioler เพื่อย่องเบา phư̄ayǭngbao
confirmer เพื่อยืนยัน phư̄ayư̄nyan
falsifier ปลอมแปลง plǭmplǣng
dégager ปลด plot
défendre ปกป้อง pok pǭng
déclarer ประกาศ prakāt
apparaître ปรากฏ prākot
condamner ประณาม pranām
reporter รายงาน rāi ngān
acquitter รับ rap
jurer สาบาน sābān
avouer สารภาพ sāraphāp
suspect สงสัย songsai
interroger สอบปากคำ sǭp pāk kham
enquêter สอบสวน sǭpsūan
résister ต้านทาน tān thān
poignarder แทง thǣng
maltraiter ทำร้าย tham rāi
battre ที่จะชนะ thīčhachana
tuer ที่จะฆ่า thīčhakhā
plaider coupable ที่จะสารภาพผิด thīčhasānphāpphit

⬅️ Fiche précédente : Au restaurant (la restauration)

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *