Catégories
Thaï

Liste vocabulaire Thaï : école et éducation (PDF)

Liste de vocabulaire Thaï • école et éducation (PDF)

🇹🇭 Les mots essentiels à connaître 🇹🇭

_

Apprenez l’essentiel du thaï facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient tous les mots indispensables les plus utilisés en thaï sur le thème de l’école et de l’éducation, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre le thaï par soi-même avant de voyager, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire thaïlandais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS THAÏ PRONONCIATION
L’ÉCOLE โรงเรียน rōng rīan
le cours ชุดหนึ่ง chutnưng
l’école maternelle อนุบาล `anubān
l’école privée โรงเรียนเอกชน rōng rīan `ēkka chon
l’école publique โรงเรียนของรัฐ rōngrīankhǭngrat
l’école secondaire โรงเรียนมัธยม rōngrīanmatyom
l’infirmerie โรงพยาบาล rōng phayābān
l’internat โรงเรียนประจำ rōng rīan pračham
l’université มหาวิทยาลัย mahā witthayālai
la bibliothèque ห้องสมุด hǭng samut
la cantine โรงอาหาร rōng `āhān
la cour ลานบ้าน lān bān
la salle d’inscription ห้องลงทะเบียน hǭnglongthabīan
la salle de classe ห้องเรียน hǭng rīan
la salle de réunion ห้องประชุม hǭng prachum
la salle des professeurs ห้องครู hǭngkhrū
la salle du personnel ห้องพนักงาน hǭngopnakngān
le collège technique วิทยาลัยเทคนิค wityālaithēknik
le gymnase ยิม yim
le jardin d’enfants สวนเด็ก sūandek
le laboratoire ห้องปฏิบัติการ hǭng patibatkān
LA SALLE DE CLASSE ห้องเรียน hǭng rīan
le bureau สำนักงาน samnak ngān
l’écolier โรงเรียน rōngrīan
l’élève นักเรียน nak rīan
l’enseignant คุณครู khun khrū
l’éponge ฟองน้ำ fǭng nām
l’étudiant นักเรียน nak rīan
l’infirmière พยาบาล phayābān
l’inspecteur ผู้ตรวจการ phū trūat kān
l’ordinateur คอมพิวเตอร์ khǭmphiutœ̄
la calculatrice เครื่องคิดเลข khrư̄ang khit lēk
la chaise เก้าอี้ kao`ī
la craie ชอล์ก chǭk
la diapositive สไลด์ salai
la gomme เหงือก ngư̄ak
la peinture ภาพวาด phāp wāt
la règle กฎ kot
la table ตาราง tārāng
la trousse ชุด chut
le bon élève นักเรียนที่ดี nakrīanthīdī
le bureau du professeur สำนักงานของครู samnakngānkhǭngkhrū
le cahier d’exercices หนังสือออกกำลังกาย nangsư̄`ǭkkamlangkāi
le camarade de classe เพื่อนร่วมชั้น phư̄an rūam chan
le casier แคชเชียร์ khǣtchīa
le conseiller d’orientation ที่ปรึกษาปฐมนิเทศ thīprưksāpthomnithēt
le crayon ดินสอ dinsǭ
le dictionnaire พจนานุกรม photčhanānukrom
le directeur ผู้อำนวยการ phū `am nuai kān
le dossier แฟ้ม fǣm
le feutre รู้สึก rū sưk
le livre หนังสือ nangsư̄
le livre de travail หนังสือเล่มนี้ nangsư̄lemnī
le manuel scolaire คู่มือการเรียน khūmư̄kānrīan
le papier à dessin กระดาษวาดรูป kradātwātrūp
le pinceau แปรง prǣng
le placard ตู้เสื้อผ้า tū sư̄a phā
le professeur d’anglais ครูสอนภาษาอังกฤษ khrūsǭnphāsā`angkrit
le professeur de maths ครูคณิตศาสตร์ khrūknitsāt
le rapporteur ผู้รายงานข่าว phū rāi ngān khāo
le rétroprojecteur โปรเจคเตอร์ค่าใช้จ่าย prōčhēktœ̄khāchaičhāi
le sac d’école กระเป๋านักเรียน krapaonakrīan
le stylo ปากกา pāk kā
le stylo à bille ปากกาลูกลื่น pāk kā lūk lư̄n
le stylo marqueur ปากกามาร์กเกอร์ pāk kā mākkœ̄
le surligneur ปากกาเน้นข้อความ pākkānenkhǭkwām
le tableau ตาราง tārāng
le tableau blanc กระดานไวท์บอร์ด kradānwaibǭd
le taille-crayon กบเหลาดินสอ kop lao dinsǭ
le tapis พรม phrom
le terrain de jeu สนามกีฬา sanām kīlā
le trampoline แทรมโพลีน thǣromphōlīn
le tube de peinture หลอดสี lǭtsī
une institutrice de maternelle ครูอนุบาล khrū`anubān
L’ENSEIGNEMENT การสอน kān sǭn
la licence ใบอนุญาต bai `anuyāt
l’année scolaire ปีการศึกษา pī kān sưksā
l’année sabbatique ปีวันอาทิตย์ pīwan`āthit
la récréation เวลาเล่น wēlālen
le cours บทเรียน bot rīan
l’emploi du temps ตารางเวลา tārāng wēlā
le camarade de classe เพื่อนร่วมชั้น phư̄an rūam chan
le carré สี่เหลี่ยมจัตุรัส sī līam čhatturat
le certificat ใบรับรอง bai rap rǭng
la punition การลงโทษ kān long thōt
la note บันทึก banthưk
la cloche ระฆัง rakhang
la conférence การประชุม kān prachum
la présentation การนำเสนอ kān nam sanœ̄
le cours บทเรียน bot rīan
le cours de français ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส hǭngrīanphāsāfarangsēt
le cours de maths ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ chanrīanoknitsāt
le cours particulier หลักสูตรเฉพาะ laksūtchaphǫ
le département กรม krom
les devoirs การบ้าน kān bān
le diplôme การสำเร็จการศึกษา kānsamretkānsưksā
l’obtention du diplôme การสำเร็จการศึกษา kānsamretkānsưksā
le doctorat ปริญญาเอก parinyā `ēk
la scolarité การศึกษา kān sưksā
l’éducation physique พลศึกษา phala sưksā
l’enregistrement บันทึก banthưk
l’erreur ความผิดพลาด khwām phit phlāt
l’étudiant นักเรียน nak rīan
l’examen การสอบ kān sǭp
l’examen blanc การสอบสีขาว kānsǭpsīkhāo
le test écrit การทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร kānthotsǭppenlāilaksa`aksǭn
l’épreuve orale การทดสอบด้วยวาจา kānthotsǭpduaiwāčhā
les frais de scolarité ค่าธรรมเนียมทุนการศึกษา khāthamnīamthunkānsưksā
l’heure du déjeuner เวลาอาหารกลางวัน wēlā`āhānklāngwan
le dortoir หอพัก hǭ phak
la dissertation เรียงความ rīang khwām
l’exercice ออกกำลังกาย `ǭk kamlang kāi
la discipline การลงโทษ kān long thōt
la mauvaise note บันทึกที่ไม่ดี banthưkthīmaidī
la moyenne เฉลี่ย chalīa
la salle de classe ห้องเรียน hǭng rīan
un prix ราคา rākhā
le problème ปัญหา panhā
le professeur คุณครู khun khrū
le projet โครงการ khrōngkān
la question คำถาม kham thām
le bulletin scolaire บัตรรายงาน batrāingān
la règle grammaticale กฎไวยากรณ์ kotwaiyākǭn
la remise des prix รางวัลที่มอบให้ rāngwanthīmǭphai
la réponse คำตอบ kham tǭp
la salle de conférence ห้องประชุม hǭng prachum
stricte เข้มงวด khem ngūat
le syndicat étudiant สหภาพนักศึกษา sahaphāpnaksưksā
le temps libre เวลาว่าง wēlā wāng
le sujet เรื่อง rư̄ang
la thèse วิทยานิพนธ์ witthayā niphon
la traduction การแปล kān plǣ
le didacticiel บทช่วยสอน botchuaisǭn
l’université มหาวิทยาลัย mahā witthayālai
les vacances วันหยุดพักผ่อน wanyutphakphǭn
les vacances d’été วันหยุดฤดูร้อน wanyutridūrǭn
le voyage scolaire การเดินทางของโรงเรียน kāndœ̄nthāngkhǭngrōngrīan
LE COMPORTEMENT พฤติกรรม phrưtikam
absent ไม่มา maimā
brillant มันวาว man wāo
doué มีพรสวรรค์ mīprotwan
inattentif ไม่ตั้งใจ maitangčhai
indiscipliné วินัย winai
intelligent ฉลาด chalāt
présent ที่นี่ thī nī
studieux ที่รัก thī rak
travailleur คนงาน khon ngān
un absentéiste ไม่อยู่ mai yū
LES MATIÈRES SCOLAIRES วิชาที่โรงเรียน wichāthīrōngrīan
l’algèbre พีชคณิต phīchakhanit
l’arithmétique เลขคณิต lēk khanit
des études de commerce การศึกษาการค้า kānsưksākānkhā
la biologie ชีววิทยา chīwa witthayā
la géographie ภูมิศาสตร์ phūmi sāt
la géométrie เรขาคณิต rēkhā khanit
la grammaire ไวยากรณ์ waiyākǭn
le grec กรีก krīk
les civilisations anciennes อารยธรรมเก่า `ānyotrǭnmakao
les langues étrangères ภาษาต่างประเทศ phāsā tāng prathēt
l’art ศิลปะ sinlapa
l’histoire เรื่องราว rư̄ang rāo
le calcul การคำนวณ kānkhamnūan
des études en informatique การศึกษาคอมพิวเตอร์ kānsưksākhǭmphiutœ̄
le latin ภาษาละติน phāsālatin
la littérature วรรณกรรม wanna kam
la médecine ยา
la musique เพลง phlēng
l’écriture การเขียน kān khīan
l’orthographe การสะกดคำ kānsakotkham
la science ศาสตร์ sāt
optionnel ซึ่งเป็นทางเลือก sưngpenthānglư̄ak
obligatoire บังคับ bang khap
l’éducation religieuse การศึกษาศาสนา kānsưksāsātnā
le vocabulaire คำศัพท์ kham sap
la sociologie สังคมวิทยา sangkhom witthayā
la conjugaison การผันคำกริยา kānphankhamkriyā
la matière เรื่อง rư̄ang
la trigonométrie ตรีโกณมิติ trīkōnmiti
la physique ฟิสิกส์ fisik
l’éducation physique พลศึกษา phala sưksā
la chimie เคมี khēmī
les sciences économiques วิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ wityāsātsarasētkit
les langues ภาษา phāsā
LES MATHÉMATIQUES คณิตศาสตร์ khanitta sāt
l’équation สมการ sama kān
la multiplication คูณ khūn
la soustraction ลบ lop
la circonférence เส้นรอบวง sen rǭp wong
la somme ผลรวม phon rūam
le diamètre เส้นผ่าศูนย์กลาง sen phā sūn klāng
le résultat ผลลัพธ์ phon lap
VERBES UTILES
échouer à un test ล้มเหลว lom lēo
apprendre เพื่อเรียนรู้ phư̄arīanrū
étudier ศึกษา sưksā
faire ses devoirs เพื่อทำการบ้าน phư̄athamkānbān
tricher โกง kōng
gronder จะด่าว่า čhadāwā
demander ขอ khǭ
lever la main ยกมือขึ้น yok mư̄ khưn
réciter un poème บทกวี bot kawī
apprendre par cœur เรียนรู้ด้วยใจ rīanrūduaičhai
obtenir un diplôme เพื่อรับประกาศนียบัตร phư̄arapprakātnīyabat
réussir un examen ผ่านการทดสอบ phān kān thot sǭp
punir ลงโทษ long thōt
répondre เพื่อตอบสนอง phư̄at`opson`ong
réprimander ตำหนิ tamni
sécher les cours เพื่อข้ามชั้นเรียน phư̄akhāmchanrīan
savoir ทราบ sāp
aller à l’école ไปโรงเรียน pairōngrīan
aller au tableau ไปที่กระดานดำ paithīkradāndam

➡️ Fiche suivante : Famille et amis
⬅️ Fiche précédente : La description physique

 

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *