Catégories
Thaï

Fiche vocabulaire Thaï : les mots contraires

Liste de vocabulaire Thaï • les mots contraires

🇹🇭 Les mots essentiels à connaître 🇹🇭

_

Apprenez l’essentiel du thaï facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient tous les mots indispensables les plus utilisés en thaï sur le thème des contraires, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre le thaï par soi-même avant de voyager, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire thaïlandais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS THAÏ PRONONCIATION
jeune หนุ่มสาว num sāo
vieux เก่า kao
vide ว่างเปล่า wāng plāo
plein เต็ม tem
vertical แนวตั้ง nǣo tang
horizontal เกี่ยวกับแนวนอน kīeokapnǣonǭn
utile มีประโยชน์ mī prayōt
inutile ไร้ประโยชน์ rai prayōt
une ville เมือง mư̄ang
un village หมู่บ้าน mū bān
une question คำถาม kham thām
une réponse คำตอบ kham tǭp
triste เศร้า sao
joyeux ร่าเริง rārœ̄ng
tout ทั้งหมด thang mot
rien ไม่มีอะไร mai mī `arai
professeur ศาสตราจารย์ sātsatrā čhān
étudiant นักเรียน nak rīan
tôt แต่แรก tǣ rǣk
tard ช้า chā
ouvert เปิด pœ̄t
fermé บริษัท bǭrisat
premier แรก rǣk
dernier ล่าสุด lā sut
sûr แน่นอน nǣ nǭn
dangereux อันตราย `antarāi
proche ใกล้ klai
loin ไกล klai
sucre น้ำตาล nam tān
sel เกลือ klư̄a
sec แห้ง hǣng
mouillé เปียก pīak
souvent มักจะ mak čha
rarement นาน ๆ ครั้ง nān nān khrang
toujours เสมอ samœ̄
jamais ไม่เคย mai khœ̄i
pareil เหมือน mư̄an
différent แตกต่าง tǣk tāng
sale สกปรก sokkaprok
propre เป็นเจ้าของ pen čhao khǭng
le soir ตอนเย็น tǭn yen
le matin ตอนเช้า tǭn chāo
petit เล็ก lek
grand ใหญ่ yai
riche รวย ruai
pauvre ยากจน yāk čhon
le plafond เพดาน phēdān
le sol พื้น phư̄n
animal สัตว์ sat
humain มนุษย์ manut
coupable รู้สึกผิด rū sưk phit
innocent ผู้บริสุทธิ์ phū bǭrisut
ici ที่นี่ thī nī
là-bas ต่ำ tam
la faim ความหิว khwām hiu
la soif กระหาย kra hāi
le soleil ดวงอาทิตย์ dūang `āthit
la lune ดวงจันทร์ dūang čhan
la sœur น้องสาว nǭng sāo
le frère พี่ชาย phī chāi
la paix สถานที่ sathān thī
la guerre สงคราม songkhrām
minuscule ขนาดเล็ก khanātlek
gigantesque ยักษ์ใหญ่ yak yai
lourd หนัก nak
léger แสงสว่าง sǣng sawāng
ancien เก่า kao
nouveau ใหม่ mai
facile ง่าย ngāi
difficile แข็ง khæng
commencer เริ่ม rœ̄m
finir เสร็จสิ้น set sin
ami เพื่อน phư̄an
ennemi ศัตรู sattrū
hier เมื่อวาน mư̄a wān
demain พรุ่งนี้ phrungnī
épais หนา
fin จบ čhop
l’entrée รายการ rāikān
la sortie ทางออก thāng `ǭk
froid เย็น yen
chaud ร้อน rǭn
droite กฎ kot
gauche ซ้าย sāi
une femme ผู้หญิง phū ying
un homme ผู้ชาย phū chāi
à l’intérieur ข้างใน khāng nai
a l’extérieur ข้างนอก khāng nǭk
lent ช้า chā
rapide เร็ว reo
marié แต่งงานแล้ว tæng ngān lǣo
célibataire เดี่ยว dīeo
faux เท็จ thet
vrai จริง čhing
oui ใช่ chai
non ไม่ mai
profond ลึก lưk
peu profond ตื้น tư̄n
bon ดี dī
mauvais ผิด phit
fort แข็งแกร่ง khæng kræng
faible อ่อนแอ `ǭn `ǣ
doux อ่อนนุ่ม `ǭn num
dur แข็ง khæng
beaucoup มาก māk
peu เล็กน้อย lek nǭi
en haut ขึ้น khưn
en bas ลง long
exactement อย่างแน่นอน yāng nǣ nǭn
approximativement / probablement ประมาณ / อาจ pramān`āt
avant ก่อน kǭn
après หลังจาก lang čhāk
blanc สีขาว sī khāo
noir สีดำ sī dam
coûteux แพงแพง phǣngphǣng
bon marché ราคาถูก rākhā thūk
bruyant เสียงดัง sīang dang
calme เงียบสงบ ngīap sangop
compliqué ที่ซับซ้อน thīsapsǭn
simple เรียบง่าย rīapngāi
rugueux ขรุขระ khrukhra
lisse เรียบ rīap
long ยาว yāo
court สั้น san
maintenant ตอนนี้ tǭn nī
plus tard ภายหลัง phāi lang
étroit แคบ khǣp
large ใหญ่ yai
dehors ข้างนอก khāng nǭk
dedans ข้างใน khāng nai
lumineux ส่องสว่าง sǭng sawāng
sombre มืด mư̄t
intéressant น่าสนใจ nā son čhai
ennuyeux น่าเบื่อ nā bư̄a
normal ปกติ pakati
étrange แปลก plǣk
VERBES UTILES
marcher ที่จะเดิน thīčhadœ̄n
courir วิ่ง wing
attacher เพื่อแนบ phư̄anǣp
détacher แยกออก yǣk `ǭk
monter ขึ้น khưn
descendre ลงข้างล่าง longkhānglāng
augmenter เพื่อเพิ่ม phư̄aphœ̄m
diminuer ลด lot
arrêter หยุด yut
continuer ดำเนินการต่อ damnœ̄nkāntǭ
décoller เอาออก `ao `ǭk
atterrir ที่ดิน thī din
mettre ที่จะนำ thīčhanam
enlever เพื่อลบ phư̄alop
avancer ก้าวไปข้างหน้า kāopaikhāngnā
reculer เพื่อย้ายกลับ phư̄ayāiklap
oublier ลืม lư̄m
se rappeler ที่ต้องจำ thītǭngčham
montrer เพื่อที่จะแสดง phư̄athīčhasǣdong
cacher เพื่อซ่อน phư̄asǭn
économiser บันทึก banthưk
dépenser ใช้จ่าย chai čhāi
construire สร้าง sāng
détruire ทำลาย thamlāi
arriver ที่จะมาถึง thīčhamāthưng
partir ไป pai
entrer เข้าสู่ khao sū
sortir ออกไป `ǭk pai
rire หัวเราะ hūarǫ
pleurer ร้องไห้ rǭng hai
vendre ขาย khāi
acheter ซื้อ sư̄
casser ที่จะทำลาย thīčhathamlāi
réparer เพื่อแก้ไข phư̄akǣkhai
prêter ให้ยืม hai yư̄m
emprunter ยืม yư̄m
gagner ที่จะชนะ thīčhachana
perdre ที่จะสูญเสีย thīčhasūnsīa
ralentir ช้าลง chā long
accélérer เร่งความเร็ว reng khwām reo
chercher ที่จะมองหา thīčhamǭnghā
trouver การค้นหา kān khon hā
tirer ดึง dưng
pousser ที่จะผลักดัน thīčhaphlakdan
prendre ที่จะใช้ thīčhachai
donner ที่จะให้ thīčhahai
se réveiller ตื่นนอน tư̄n nǭn
s’endormir หลับ lap
tenir ถือ thư̄
lâcher ไปกันเถอะ paikanthœ
allumer เปิดไฟ pœ̄t fai
éteindre ปิดสวิตช์ pit sawit
vendre ขาย khāi
acheter ซื้อ sư̄
envoyer ส่ง song
recevoir ที่จะได้รับ thīčhadairap

➡️ Fiche suivante : Salutations et formules de politesse
⬅️ Fiche précédente : Nourriture et boissons

 

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *